نگاهی به زندگی کولی ها در اروپا

euronews (به زبان فارسی) 7 years ago 8 minutes, 31 seconds
3,264 views

24 Likes   2 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

http://persian.euronews.com/ دولت های اروپایی برای ادغام کولی ها در جامعه تحت فشار هستند. "کاوارنا" در بلغارستان یکی از محدود مکان هایی است که از چندی پیش در حال تحول است.

با روی کار آمدن شهردار جدید مسائل به نحو قابل توجه ای تغییر کرده اند، اما نگرانی ها در مورد وضعیت کلی در این کشور باقی مانده است.


ده سال پیش، "سباستین رومانف"، مقیم کاوارنا به مجلس شکایت کرد چرا که به گفتۀ او کولی ها مورد تبعیض قرار می گرفتند و اجازۀ ورود به بعضی از کافه ها و مغازه ها را نداشتند.

سباستین رومانف: "در بلغارستان، حتی حیوانات بهتر از کولی ها پذیرفته می شوند. می دانید چرا؟ زیرا بودجۀ اتحادیه اروپا به کودکان کولی نمی رسد تا خود را به خوبی با جامعه تطبیق دهند. برای اینکه ما بتوانیم خود را با جامعه وفق دهیم، به پول احتیاج داریم اما نمی توانیم کار پیدا کنیم. هیچ کس کار پیدا نمی کند. پس به من بگویید چگونه خود را با جامعه وفق دهیم؟"


حال در کاوارنا، آینده روشن تر به نظر می رسد. کولی ها خانه های جدید می سازند و محلۀ آنان چهرۀ بهتری پیدا می کند. این شهر، در کشوری که دارای دومین جمعیت کولی های اروپا است، به الگویی تبدیل شده است.


شهردار، خدماتی زیادی برای کمک به اقلیت ها ارائه کرده است. زمین به طور رایگان واگذار می شود و برای وام بانکی نیز به آنها کمک می کنند.


این مکان، مدتها محلی متعفن و جایگاه تخلیه غیر قانونی زباله بود، اما اکنون به طور کامل تغییر کرده است. پنجاه خانۀ جدید ساخته شده و تعداد بیشتری در برنامه قرار دارند. رهبران کولی ها اطمینان می دهند که هیچ یک از این برنامه ها بدون حمایت مالی مقامات محلی امکان پذیر نبود.


همچنین، شهردار کاوارنا با راه اندازی یک جشنوارۀ موسیقی "هِوی مِتال"، این شهر را معروف کرده است. او با افتخار امضاهای ستارگان موسیقی در داخل خودرویش را به ما نشان می دهد. خود او کولی نیست، اما واقعا خواهان برابری در جامعه است.


سونکو سونِف، شهردار کاوارنا: "زمانی که شهردار شدم، فعالیت هایی را برای کمک به گروه های مختلف قومی آغاز کردم. کولی، بلغار، تاتار، ارمنی، هیچ تبعیضی در کار ما نیست و فقط برای کولی ها کار نکردیم. تنها با توجه به نسبت جمعیتی، بودجه ای به هر یک از اقلیت ها اختصاص دادیم، برای مثال، کولی ها یک سوم کل جمعیت را تشکیل می دهند و من پیشنهاد کردم که به همین نسبت، یک سوم بودجۀ شهرداری را به محله های آنان اختصاص دهیم و حتی بیشتر از یک سوم، چرا که شرایط آنها از همه بدتر بود."


البته، این داستان در شهرهای دیگر کاملا متفاوت است و کولی ها در شرایط دشواری زندگی می کنند. بعد از یک مسیر دو ساعته از کاوارنا به مکان دیگری می رویم. کولی های ساکن این محل از ما می خواهند فیلمبرداری کنیم و وضعیت آنان را نشان دهیم.


"یعنی کسی پیدا نمی شود تا از حقوق ما دفاع کند؟ ما خیابان های عادی می خواهیم."

"بچه های ما نمی توانند به مدرسه بروند"

"برای ما کار نیست. اغلب ما بیکار هستیم."

"ما حتی نمی توانیم برای کودکانمان کفش خریداری کنیم"
Youtube http://www.youtube.com/euronewspe
Facebook http://www.facebook.com/euronews.pe
Twitter http://twitter.com/euronews

Comments