ស្ពតអប់រំស្តីពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ (៣ស្ពត)

មណ្ឌលព័ត៌មាន ស្ត្រីកម្ពុជា 5 years ago 3 minutes, 1 seconds
29,897 views

132 Likes   8 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

នៅក្នុងវីដេអូនេះមាន ស្ពតចំនួនបីគឺ៖
ស្ពតទី១ «ការគ្រប់គ្រងកំហឹងបុរស!!! » (អង្គុយសមាធិ)
ស្ពតទី២ «គ្រួសារឆ្លាតវៃ គ្មានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ » (គ្រួសារទី១ និងទី២)
ស្ពតទី៣ «គ្រួសារបែកបាក់ដោយសារអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ! »(ប្តីផឹកស្រា...)

WMC is Cambodia's premier non-governmental, non profit media organization. WMC delivers innovative, national awareness and informative programs on a diverse range of issues affecting contemporary Cambodia, with a special focus on the roles and rights of Cambodian women.

Comments

Related Videos