گفتکو با یکی از دختران حزب دمکرات کردستان

VOA Farsi 9 years ago 6 minutes, 13 seconds
89,915 views

297 Likes   81 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

گفتکو با یکی از دختران حزب دمکرات کردستان

Comments

Related Videos