گفتکو با یکی از دختران حزب دمکرات کردستان

VOA Farsi 8 years ago 6 minutes, 13 seconds
83,828 views

268 Likes   76 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

گفتکو با یکی از دختران حزب دمکرات کردستان

Comments

Related Videos