گفتار دکتر حسام نوذری درباره درد و منشاء آن.نگاه جمعه ۴ تیر 1395 !

بهرام تهرانی 2 years ago 30 minutes, 8 seconds
4,996 views

47 Likes   1 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

نگاه جمعه ۴ تیر 1395
گفتار دکتر حسام نوذری (دکترای علوم بهداشت و زیست شناسی و استاد دانشگاه) درباره درد و منشاء آن!
Iranefada TVnetwork

Comments

Related Videos