پاسخ به متنی که بعنوان تحدی قرآن منتشر شده است - مصطفی حسینی طباطبایی

K Ma 1 year ago 20 minutes, 5 seconds
1,623 views

15 Likes   12 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

پس از انتشار جوابیه استاد طباطبایی در مورد اشکالی که توسط یکی از کانالهای تلگرامی،بر تحدی قرآن کریم وارد شده بود،پستی تحت عنوان تحدی قرآن کریم منتشر شده است که پس از آوردن متن کامل تحدی مذکور ،توجه عزیزان را به فایل صوتی استاد طباطبایی،در مورد اشکالات فراوان در این متن جلب می کنیم.
Website: http://www.tabatabaie.net
Telegram: http://www.tabatabaie.net/index.php?option=com_banners&task=click&bid=13
Facebook: https://www.facebook.com/MHTabatabaie

Comments

Related Videos