مصاحبه شادروان دکتر شاپور بختیار درباره راز بقای حکومت

sarzamin kohan 4 years ago 52 minutes, 46 seconds
10,776 views

91 Likes   9 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

Description empty

Comments

Related Videos