مصاحبه شادروان دکتر شاپور بختیار درباره راز بقای حکومت

sarzamin kohan 4 years ago 52 minutes, 46 seconds
14,401 views

122 Likes   15 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

Description empty

Comments

Related Videos