سرنوشت: چرا رییس جمهورغنی بر توزیع شناسنامه های الکترونیک تاکید دارد؟

شبکه تلویزیونی نور 6 months ago 43 minutes, 26 seconds
4,481 views

19 Likes   9 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

مرکز ثبت توزیع شناس نامه های برقی در حالی در کابل ایجاد می شود که موج بزرگ از اعتراض ها در برابر تصمیم رییس جمهور برای توزیع این شناس نامه ها شکل گرفته است.
رییس جمهور اعتراضات را نادیده گرفته است؟ دلیل این که رییس جمهور نمی خواهد با معترضین گفت گو کند در چه است؟

Comments

Related Videos