دخالت های روسیه و بهره برداری از حزب توده

Parviz Ghiassian 7 years ago 10 minutes, 37 seconds
1,780 views

2 Likes   1 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

خاطرات دکتر جهانشاهلو افشار 90 ساله در رابطه با دخالتهای روسیه
در امور داخلی ایران

Comments

Related Videos