احمدی نژاد در ختم چاوزچه گفت و چه کرد؟ راه حل

Saeed Soltanpour 6 years ago 5 minutes, 3 seconds
309,078 views

486 Likes   195 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

احمدی نژاد در ونزوئلا سر تابوت چاوز و با مادر چاوز چه گفت ؟ با اجازه زنده یاد مهستی و امید- عکس العمل های حکومتی
برنانه راه حل - 5 شنبه 14 مارچ 2013

Comments

Related Videos