آغازی نوین:دواستاد دانش گستر در کناریکدیگر؛پیرامون هدف ازآفرینش انسان و تصادفی بودنش!

بهرام تهرانی 2 years ago 28 minutes, 29 seconds
3,697 views

54 Likes   5 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

نگاه جمعه ۵ شهریور 1395
گفتگوی علیرضا میبدی با دکتر علی نیری (فیزیکدان و استاد دانشگاه) و دکتر حسام نوذری (دکترای علوم بهداشت و زیست شناسی و استاد دانشگاه) پیرامون مبحث هدف از آفرینش انسان بر روی کره زمین از دیدگاه علم!
Iranefada TVnetwork

Comments

Related Videos